ค้นหา

 การตรวจหาระดับ Antibody ต่อเชื้อ Streptococcus Group A โดยวิธี Indirect Hemagglutination.
รหัส : 02000146
โครงการ : การตรวจหาระดับ Antibody ต่อเชื้อ Streptococcus Group A โดยวิธี Indirect Hemagglutination.
Project : An Indirect Hemagglutination Test for Streptococcus Infection.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยพื้นฐานและพัฒนา
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2528
สาขา NRCT : สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
หน่วยงานระดับกรม : คณะเทคนิคการแพทย์
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
-
นักวิจัย :

สุชาติ ศิริใจชิงกุล

คิม ปรุงวิทยา
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th