ค้นหา

 ปัจจัยเสี่ยงของมะเร็งเต้านม กรุงเทพมหานคร
รหัส : 02000145
โครงการ : ปัจจัยเสี่ยงของมะเร็งเต้านม กรุงเทพมหานคร
Project : Risk Factors for Breast Cancer Bangkok.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยพื้นฐาน
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2529
สาขา NRCT : สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
หน่วยงานระดับกรม : คณะแพทยศาสตร์
หน่วยงานระดับกระทรวง : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
-
นักวิจัย :

เติมศรี ชำนิจารกิจ

กิติ จินดาวิจักษณ์

บรรเทอง รัชตะปิติ

พรณรงค์ โชติวรรณ

สมรัตน์ เลิศมหาฤทธิ์

หัสสนี นุชประยูร
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th