ค้นหา

 การพัฒนาผลิตภัณฑ์มี่สั้วเสริมสมุนไพรเพื่อสุขภาพ
รหัส : 04190806
โครงการ : การพัฒนาผลิตภัณฑ์มี่สั้วเสริมสมุนไพรเพื่อสุขภาพ
Project : Development of Herbs Supplement Mee-Sur for Health.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : 140,000 บาท
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2550
สาขา NRCT : สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
หน่วยงานระดับกรม : คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ขอบเขตการวิจัย : เพื่อศึกษาการผลิตมี่สั้วสมุนไพรกึ่งสำเร็จ เพื่อสุขภาพร่วมกับตัวแทนผู้ผลิตเส้นมี่สั้วในจังหวัดพิษณุโลก ศึกษาการยอมรับของผู้บริโภคต่อผลิตภัณฑ์มี่สั้วสมุนไพร
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อศึกษาสูตรส่วนผสมที่เหมาะสมในการผลิตมี่สั้วสมุนไพรเพื่อสุขภาพ
  2. เพื่อนำผลิตภัณฑ์มี่สั้วสมุนไพร จากห้องปฏิบัติการเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมที่สามารถนำไปใช้ได้จริง
  3. เพื่อศึกษาคุณภาพทางกายภาพและเคมีของมี่สั้วสมุนไพร ที่ยอมรับของผู้ทดสอบชิม
นักวิจัย :

น้ำทิพย์ วงษ์ประทีป
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th