ค้นหา

 การศึกษาสถานภาพการผลิตและความสัมพันธ์ ของสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อผลผลิต คุณภาพ และปริมาณสาร capsaicin ในพริกพันธุ์การค้าในเขตจังหวัดเชียงใหม่ และเชียงราย
รหัส : 04190789
โครงการ : การศึกษาสถานภาพการผลิตและความสัมพันธ์ ของสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อผลผลิต คุณภาพ และปริมาณสาร capsaicin ในพริกพันธุ์การค้าในเขตจังหวัดเชียงใหม่ และเชียงราย
Project : Production situation and environmental effects on fruit yield and capsaicin yield in thai-commercial at Chiangmai and Chiangrai Province.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : 478,000 บาท
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2549
สาขา NRCT : สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
หน่วยงานระดับกรม : คณะผลิตกรรมการเกษตร
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ขอบเขตการวิจัย : การศึกษาสถานภาพการผลิต และความสัมพันธ์ของสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อผลผลิต คุณภาพ และปริมาณสาร capsaicin ในพริกพันธุ์การค้าในเขตจังหวัดเชียงใหม่ และเชียงราย
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อให้ได้ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับสภาพการผลิต ปัญหา อุปสรรคในการผลิตพริก ต้นทุนการผลิตของพริกพันธุ์การค้า ของจังหวัดเชียงใหม่ และเชียงราย
  2. เพื่อให้ได้ข้อมูลพื้นฐานและความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมกับผลผลิต และปริมาณสาร Capsaicin
นักวิจัย :

ฉันทนา วิชรัตน์

ปรารถนา ยศสุข

ศักดิ์ชัย เสถียรพีระกุล
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th