ค้นหา

 การผลิตชุดตรวจสอบ ELISA KIT เชิงพาณิชย์ สำหรับตรวจหาสารพิษไมโครซิสตินในน้ำ
รหัส : 04190783
โครงการ : การผลิตชุดตรวจสอบ ELISA KIT เชิงพาณิชย์ สำหรับตรวจหาสารพิษไมโครซิสตินในน้ำ
Project : Commercial Production of ELISA Kit for Rapid Detection of Microcystin in water.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : 371,000 บาท
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2549
สาขา NRCT : สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
หน่วยงานระดับกรม : คณะวิทยาศาสตร์
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ขอบเขตการวิจัย : การผลิตชุดตรวจสอบ Elisa kit เชิงพาณิชย์ สำหรับตรวจหาสารพิษ Microcystin ในน้ำ
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อทดสอบประสิทธิภาพ ความแม่นยำ และข้อจำกัดการใช้งานของชุดตรวจสอบ ELISA Kit ในการตรวจหาสารพิษไมโครซิสติน
  2. เพื่อผลิตชุดตรวจสอบ ELISA Kit สำหรับตรวจหาสารพิษไมโครซิสตินเชิงพาณิชย์
นักวิจัย :

วิเชียร ยงมานิตชัย

สุวรรณา กลัดพันธุ์
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th