ค้นหา

 โครงการผลสัมฤทธิ์ของการพัฒนาไก่พื้นเมืองสำหรับเกษตรกรในชนบทของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
รหัส : 04190771
โครงการ : โครงการผลสัมฤทธิ์ของการพัฒนาไก่พื้นเมืองสำหรับเกษตรกรในชนบทของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
Project : Outcome of Thai Indigenous Chicken Development of small-scale Farmer in Northeastern Region on the Past.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยพื้นฐาน
งบประมาณ : 140,000 บาท
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2549
สาขา NRCT : สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
หน่วยงานระดับกรม : คณะเกษตรศาสตร์
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ขอบเขตการวิจัย : การศึกษานี้ดำเนินการในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ศึกษาการเลี้ยงไก่พื้นเมืองของเกษตรกร หรือกลุ่มเกษตรกร บริบทของชุมชนที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ที่เคยได้รับการส่งเสริมจากโครงการต่าง ๆ ของรัฐ และสถาบันการศึกษา
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อประเมินปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับ และไม่ยอมรับของเกษตรกรต่อการส่งเสริมการเลี้ยงไก่พื้นเมืองอันนำไปสู่การเพิ่มผลผลิตและหรือรายได้เสริมของเกษตรกร ที่ผ่านมาในอดีต
  2. เพื่อได้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและเชิงปฏิบัติการของหน่วยงานในการพัฒนาไก่พื้นเมืองสำหรับเกษตรกรรายย่อยในชนบท
นักวิจัย :

สุจินต์ สิมารักษ์

วชิราพร เกิดสุข

วิเชียร เกิดสุข
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th