ค้นหา

 ความคิดเห็นของนักเรียนต่อการใช้กระบวนการกลุ่มสัมพันธ์เพื่อแก้ปัญหาการเรียนคำนวณในวิชาการผลิตสัตว์ปีก
รหัส : 04190714
โครงการ : ความคิดเห็นของนักเรียนต่อการใช้กระบวนการกลุ่มสัมพันธ์เพื่อแก้ปัญหาการเรียนคำนวณในวิชาการผลิตสัตว์ปีก
Project : -
ประเภทการวิจัย : การวิจัยพื้นฐาน
งบประมาณ : 40,000 บาท
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2548
สาขา NRCT : สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
หน่วยงานระดับกรม : สถาบันการอาชีวศึกษา ภาคกลาง 3
หน่วยงานระดับกระทรวง : สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ขอบเขตการวิจัย : การศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนต่อการใช้กระบวนการสัมพันธ์ เพื่อแก้ปัญหาการเรียนคำนวณในวิชาการผลิตสัตว์ปีก เพื่อให้ได้ข้อมูลให้เป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาการเรียนการสอนต่อไป
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อศึกษาลักษณะ พื้นฐานบางประการของนักเรียนที่เรียนวิชาการผลิตสัตว์ปีก
  2. เพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นของนักเรียนต่อการใช้กระบวนการกลุ่มสัมพันธ์ เพื่อแก้ปัญหาการเรียนคำนวณในวิชาการผลิตสัตว์ปีก
  3. เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะของนักเรียนต่อการใช้กระบวนการกลุ่มสัมพันธ์ เพื่อแก้ปัญหาการเรียนคำนวณในวิชาการผลิตสัตว์ปีก
นักวิจัย :

เพ็ญจันทร์ เพียรสนิท
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th