ค้นหา

 ผลของแคโรทีนอยด์จากแหล่งต่าง ๆ ต่อการเร่งสีปลาสวยงาม
รหัส : 04190697
โครงการ : ผลของแคโรทีนอยด์จากแหล่งต่าง ๆ ต่อการเร่งสีปลาสวยงาม
Project : Effects of Various Sources of Carotenoids for Pigmentation in Ornamental Fish.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2548
สาขา NRCT : สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
หน่วยงานระดับกรม : คณะวิทยาศาสตร์
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยทักษิณ
ขอบเขตการวิจัย : ศึกษาผลของแคโรทีนอยด์ชนิดต่าง ๆ เพื่อใช้เป็นแหล่งของสารสีที่มีประสิทธิภาพ ในอาหารปลาสวยงาม ทั้งในแง่การเร่งสี และเสริมความต้านทานต่อความเครียด และภูมิคุ้มกันโรค
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อพัฒนาการปรับปรุงสีของปลาสวยงามให้ตรงตามความต้องการของตลาด
  2. เพื่อทราบถึงผลของการเสริมแคโรทีนอยด์ชนิดต่าง ๆ ในอาหารที่มีต่ออัตราการเจริญเติบโต ประสิทธิภาพการใช้อาหาร ความต้านทานโรค และผลต่อการเร่งสี องค์ประกอบแคโรทีนอยด์ในตัวปลาสวยงาม
  3. เพื่อศึกษาระดับความเข้มข้นที่เหมาะสมของแคโรทีนอยด์ชนิดที่มีประสิทธิภาพ ต่อการเจริญเติบโต ประสิทธิภาพการใช้อาหาร ความต้านทานโรค และผลต่อการเร่งสี องค์ประกอบแคโรทีนอยด์ในปลาสวยงาม
นักวิจัย :

สุภฎา คีรีรัฐนิคม

นพดล ศุกระกาญจน์

วุฒิพร พรหมขุนทอง

สมภพ อินทสุวรรณ
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th