ค้นหา

 การเจริญเติบโตของสาหร่ายพวงองุ่น (Caulerpa lentillifera J. Agardh) โดยใช้น้ำทิ้งจากการเลี้ยงกุ้ง
รหัส : 04190675
โครงการ : การเจริญเติบโตของสาหร่ายพวงองุ่น (Caulerpa lentillifera J. Agardh) โดยใช้น้ำทิ้งจากการเลี้ยงกุ้ง
Project : Growth of the Sea Grape (Caulerpa lentillifera J. Agardh) by Shrimp Pond Waste Water.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : 214,000 บาท
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2549
สาขา NRCT : สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
หน่วยงานระดับกรม : คณะวิทยาศาสตร์
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ขอบเขตการวิจัย : ศึกษาปัจจัยแวดล้อมที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของสาหร่ายพวงองุ่นที่เลี้ยงโดยใช้น้ำทิ้งจากการเลี้ยงกุ้งภายใต้สภาวะถังเลี้ยงกลางแจ้ง (outdoor tank) ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งฉะเชิงเทรา ต.ท่าสะอ้าน อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อศึกษาการเจริญเติบโตของสาหร่ายพวงองุ่นที่เลี้ยงโดยใช้น้ำทิ้งจากการเลี้ยงกุ้งภายใต้สภาวะถังเลี้ยงกลางแจ้ง (outdoor tank)
  2. เพื่อศึกษาปัจจัยแวดล้อมและคุณภาพน้ำที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของสาหร่ายพวงองุ่นที่เลี้ยงโดยใช้น้ำทิ้งจากการเลี้ยงกุ้งภายใต้สภาวะถังเลี้ยงกลางแจ้ง (outdoor tank)
  3. เพื่อตรวจสอบโลหะหนักในเนื้อเยื่อสาหร่ายพวงองุ่นที่เลี้ยงโดยใช้น้ำทิ้งจากการเลี้ยงกุ้งภายใต้สภาวะถังเลี้ยงกลางแจ้ง (outdoor tank)
นักวิจัย :

นิสราภรณ์ เพ็ชร์สุทธิ์

จิรเวฐน์ เพ็ชร์สุทธิ์
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th