ค้นหา

 การมีส่วนร่วมในการใช้หญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำของเกษตรกรหมู่บ้านรอบศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริตำบลเขาหินซ้อนและตำบลเกาะขนุน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา
รหัส : 04190667
โครงการ : การมีส่วนร่วมในการใช้หญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำของเกษตรกรหมู่บ้านรอบศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริตำบลเขาหินซ้อนและตำบลเกาะขนุน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา
Project : -
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2547
สาขา NRCT : สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
หน่วยงานระดับกรม : -
หน่วยงานระดับกระทรวง : กรมพัฒนาที่ดิน
ขอบเขตการวิจัย : การวิจัยเรื่องนี้มุ่งที่จะศึกษาการมีส่วนร่วมของเกษตรกรในการใช้หญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ ตำบลเขาหินซ้อน และตำบลเกาะขนุน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อศึกษาสภาพทางสังคมและเศรษฐกิจของเกษตรกร ตำบลเขาหินซ้อน และตำบลเกาะขนุน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา
  2. เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมของเกษตรกรในการใช้หญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ ตำบลเกาะขนุน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา
  3. เพื่อศึกษาปัญหาและข้อเสนอแนะของเกษตรกรเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการใช้หญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ ตำบลเขาหินซ้อน และตำบลเกาะขนุน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา
นักวิจัย :

อรนาฏ โอวาทตระกูล
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th