ค้นหา

 โครงการศึกษาผลกระทบจากการใช้เทคโนโลยีการผลิตยางของเกษตรกร
รหัส : 04190658
โครงการ : โครงการศึกษาผลกระทบจากการใช้เทคโนโลยีการผลิตยางของเกษตรกร
Project : A Study on Impact of Implemention on Rubber Technology by Smallholders.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2548
สาขา NRCT : สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
หน่วยงานระดับกรม : สถาบันวิจัยยาง
หน่วยงานระดับกระทรวง : กรมวิชาการเกษตร
ขอบเขตการวิจัย : การศึกษาผลกระทบจากการใช้เทคโนโลยีการผลิตยางของเกษตรกรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
วัตถุประสงค์ :
-
นักวิจัย :

เอนก กุณาละสิริ

จุมพฏ สุขเกื้อ

พัชรินทร์ ศรีวารินทร์

สุภาพร บัวแก้ว
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th