ค้นหา

 สภาพการปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษของเกษตรกรในเขตจังหวัดเลย
รหัส : 04190588
โครงการ : สภาพการปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษของเกษตรกรในเขตจังหวัดเลย
Project : -
ประเภทการวิจัย : การวิจัยพื้นฐาน
งบประมาณ : 71,300 บาท
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2547
สาขา NRCT : สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
หน่วยงานระดับกรม : สำนักงานเกษตรจังหวัดเลย
หน่วยงานระดับกระทรวง : กรมส่งเสริมการเกษตร
ขอบเขตการวิจัย : โดยมีขอบเขตเนื้อหาเกี่ยวกับสภาพพื้นฐานบางประการทางเศรษฐกิจ สังคม การปลูกผัก การใส่ปุ๋ย การกำจัดวัชพืช การป้องกันกำจัดโรคและแมลง การเก็บเกี่ยวผลผลิต ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะของเกษตรกร
วัตถุประสงค์ :
  1. ข้อมูลพื้นฐานทางด้านเศรษฐกิจและสังคมบางประการของเกษตรกรผู้ปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษในเขตจังหวัดเลย
  2. สภาพการปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษในเขตจังหวัดเลย
  3. สภาพปัญหาและอุปสรรคในการปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษของเกษตรกรผู้ปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษในเขตจังหวัดเลย
นักวิจัย :

โสคิด บุญศรี
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th