ค้นหา

 ความพึงพอใจของเกษตรกรต่อบริการของสถาบันที่ดำเนินการโครงการส่งเสริมการเกษตรผสมผสาน
รหัส : 04190586
โครงการ : ความพึงพอใจของเกษตรกรต่อบริการของสถาบันที่ดำเนินการโครงการส่งเสริมการเกษตรผสมผสาน
Project : -
ประเภทการวิจัย : การวิจัยพื้นฐาน
งบประมาณ : 75,000 บาท
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2549
สาขา NRCT : สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
หน่วยงานระดับกรม : วิทยาเขตกาฬสินธุ์
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
ขอบเขตการวิจัย : การศึกษาครั้งนี้จะครอบคลุมความพึงพอใจของเกษตรกรกลุ่มที่ทำกิจกรรมการเกษตรผสมผสานจาก 3 อำเภอ คือ อำเภอเมือง อำเภอมลาไสย และอำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ ต่อบริการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (มทร.อีสาน) วิทยาเขตกาฬสินธุ์ ใน 3 ด้าน คือ
วัตถุประสงค์ :
  1. ประมวลความคิดเห็นของเกษตรกรกลุ่มเกษตรผสมผสาน จาก 3 อำเภอ คือ อำเภอเมือง อำเภอกมลาไสย และอำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์
  2. ศึกษาระดับความพึงพอใจของเกษตรกรกลุ่มเกษตรผสมผสานต่อบริการของสถาบันที่จัดฝึกอบรมโครงการเกษตรผสมผสาน
  3. ศึกษาปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ การบริการของสถาบันที่จัดฝึกอบรมโครงการส่งเสริมการเกษตรผสมผสาน
นักวิจัย :

ทองยุ่น ทองคลองไทร
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th