ค้นหา

 การยอมรับเทคโนโลยีการเลี้ยงไหมของเกษตรกร ในจังหวัดสุพรรณบุรี
รหัส : 04190574
โครงการ : การยอมรับเทคโนโลยีการเลี้ยงไหมของเกษตรกร ในจังหวัดสุพรรณบุรี
Project : -
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : 57,000 บาท
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2545
สาขา NRCT : สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
หน่วยงานระดับกรม : -
หน่วยงานระดับกระทรวง : กรมส่งเสริมการเกษตร
ขอบเขตการวิจัย : ศึกษาเฉพาะเกษตรกรที่มีอาชีพเลี้ยงไหมในเขตพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี ที่ได้ผ่านการฝึกอบรมการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม ของกรมส่งเสริมการเกษตร ในปี 2543-2545 ซึ่งมีทั้งหมด 30 คน ครอบคลุม 2 อำเภอ คือ อำเภอหนองหญ้าไซ และอำเภอด่านช้าง
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อศึกษาสภาพสังคม เศรษฐกิจ และสภาพการเลี้ยงไหมของเกษตรกร
  2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางสังคม เศรษฐกิจ และปัจจัยสนับสนุนอื่นกับการยอมรับเทคโนโลยี
  3. เพื่อศึกษาระดับการยอมรับเทคโนโลยีการเลี้ยงไหมของเกษตรกร
  4. เพื่อศึกษาปัญหาและข้อเสนอแนะของเกษตรกร
นักวิจัย :

วิศิษฐ์ ไฝจันทร์
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th