ค้นหา

 ความต้องการของผู้สูงอายุ
รหัส : 02000115
โครงการ : ความต้องการของผู้สูงอายุ
Project : -
ประเภทการวิจัย : การวิจัยพัฒนา
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2528
สาขา NRCT : สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
หน่วยงานระดับกรม : วิทยาเขตเทเวศร์
หน่วยงานระดับกระทรวง : สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
-
นักวิจัย :

อมรรัตน์ เจริญชัย

นวลแข ปาลิวนิช

บุปผา ปั่นทอง

สมทรง สีตลายัน
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th