ค้นหา

 การศึกษาสภาพการผลิตและพฤติกรรมการใช้สารเคมีป้องกัน และกำจัดศัตรูถั่วฝักยาวของเกษตรกร ในอำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ปี 2545
รหัส : 04190572
โครงการ : การศึกษาสภาพการผลิตและพฤติกรรมการใช้สารเคมีป้องกัน และกำจัดศัตรูถั่วฝักยาวของเกษตรกร ในอำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ปี 2545
Project : -
ประเภทการวิจัย : การวิจัยพื้นฐาน
งบประมาณ : 78,000 บาท
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2546
สาขา NRCT : สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
หน่วยงานระดับกรม : สำนักงานเกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด
หน่วยงานระดับกระทรวง : กรมส่งเสริมการเกษตร
ขอบเขตการวิจัย : ผู้ศึกษาได้ทำการศึกษาเกษตรกรผู้ปลูกถั่วฝักยาว เพื่อการจำหน่ายในเชิงการค้า จำนวน 9 หมู่บ้าน ในท้องที่อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด
วัตถุประสงค์ :
  1. ข้อมูลพื้นฐานทางด้านสังคมและเศรษฐกิจของเกษตรกรผู้ปลูกถั่วฝักยาว
  2. สภาพการปลูกถั่วฝักยาวของเกษตรกร
  3. พฤติกรรมในการใช้สารเคมีป้องกันและกำจัดศัตรูถั่วฝักยาวของเกษตรกร
นักวิจัย :

สุวิทย์ พานจันทร์
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th