ค้นหา

 การศึกษาเพื่อการพัฒนาเทคโนโลยีในการใช้กระดาษกรองเซลลูโลสอาซิเตทและกระดาษกรองเซลลูโลสชนิดธรรมดาเป็นกระดาษกรองมาตรฐานสำหรับการควบคุมคุณภาพการวิเคราะห์โลหะหนักในตัวอย่างอากาศ
รหัส : 02000109
โครงการ : การศึกษาเพื่อการพัฒนาเทคโนโลยีในการใช้กระดาษกรองเซลลูโลสอาซิเตทและกระดาษกรองเซลลูโลสชนิดธรรมดาเป็นกระดาษกรองมาตรฐานสำหรับการควบคุมคุณภาพการวิเคราะห์โลหะหนักในตัวอย่างอากาศ
Project : -
ประเภทการวิจัย : การวิจัยพัฒนา
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2529
สาขา NRCT : สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
หน่วยงานระดับกรม : กองอาชีวอนามัย
หน่วยงานระดับกระทรวง : กรมอนามัย
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
-
นักวิจัย :

ชินโอสถ หัศบำเรอ

จริยา เติมแก้ว

จินดา บำเพ็ญอยู่

มณฑาทิพย์ โรจนาจิณ

วลัย ภัทรสิทธิเดชา

สมศรี ศิลปนภาพร
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th