ค้นหา

 วิธีการเพิ่มจำนวนลูกไก่พื้นเมืองสำหรับเกษตรกรและรูปแบบการหลั่งฮอร์โมน Progesterone, Prolactin, LH และ Estrogen ในวงรอบการสืบพันธุ์ของแม่ไก่พื้นเมือง
รหัส : 04190356
โครงการ : วิธีการเพิ่มจำนวนลูกไก่พื้นเมืองสำหรับเกษตรกรและรูปแบบการหลั่งฮอร์โมน Progesterone, Prolactin, LH และ Estrogen ในวงรอบการสืบพันธุ์ของแม่ไก่พื้นเมือง
Project : -
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : 170,000 บาท
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2547
สาขา NRCT : สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
หน่วยงานระดับกรม : คณะเกษตรศาสตร์
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ขอบเขตการวิจัย : ศึกษารูปแบบการเปลี่ยนแปลงของระบบฮอร์โมนที่เกี่ยวข้องกับการสืบพันธุ์จะทำให้เข้าใจบทบาทของฮอร์โมนต่อพฤติกรรมของแม่ไก่พื้นเมือง
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อให้ได้วิธีการเพิ่มจำนวนลูกไก่พื้นเมืองสำหรับเกษตรกร
  2. เพื่อให้ได้รูปแบบการเปลี่ยนแปลงฮอร์โมน progesterone, prolactis, estrogen ในวงรอบการสืบพันธุ์ของแม่ไก่พื้นเมือง
  3. เพื่อศึกษาการยอมรับ ทัศนคติ และข้อจำกัดต่าง ๆ ของเกษตรต่อวิธีการศึกษาในการเพิ่มจำนวนลูกไก่พื้นเมือง โดยประเมินในเชิงเศรษฐกิจและสังคม
นักวิจัย :

อินทร์ ศาลางาม

นรินทร บุญพราหมณ์

รักเกียรติ แสนประเสริฐ
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th