ค้นหา

 ระดับอีสโตรน อีสตราไดออล และเทสทอสเตอโรนในเลือดและ อีสโตรนกลูคูโรไนด์ในปัสสาวะในระยะตั้งครรภ์ของลิง หางยาว
รหัส : 02000090
โครงการ : ระดับอีสโตรน อีสตราไดออล และเทสทอสเตอโรนในเลือดและ อีสโตรนกลูคูโรไนด์ในปัสสาวะในระยะตั้งครรภ์ของลิง หางยาว
Project : -
ประเภทการวิจัย : การวิจัยพัฒนา
งบประมาณ : 40,000 บาท
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2528
สาขา NRCT : สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
หน่วยงานระดับกรม : คณะวิทยาศาสตร์
หน่วยงานระดับกระทรวง : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
-
นักวิจัย :

ประคอง ตังประพฤทธิ์กุล
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th