ค้นหา

 ผลการเฝ้าระวังคุณภาพอากาศโดยรถตรวจคุณภาพอากาศ จังหวัดนครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์
รหัส : 01000171
โครงการ : ผลการเฝ้าระวังคุณภาพอากาศโดยรถตรวจคุณภาพอากาศ จังหวัดนครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์
Project : -
ประเภทการวิจัย : การวิจัยพื้นฐาน
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2538
สาขา NRCT : สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์
หน่วยงานระดับกรม : ศูนย์อนามัยสิ่งแวดล้อม เขต 3 ชลบุรี
หน่วยงานระดับกระทรวง : กรมอนามัย
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อเฝ้าระวังคุณภาพอากาศทั่วไป
  2. เพื่อเฝ้าระวังคุณภาพอากาศบริเวณชุมชนที่อยู่ใกล้ กับแหล่งมลพิษ
  3. เพื่อเป็นข้อมูลในการวางแผนการดำเนินงานควบคุม- คุณภาพอากาศ
นักวิจัย :

สวัสดิ์ กนัดค้า
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th