ค้นหา

 การพัฒนาใช้ไบรโอซัวเป็นดัชนีทางชีวภาพชนิดใหม่ เพื่อการประเมินคุณภาพน้ำแบบบูรณาการ โดยการมีส่วนร่วมของประชาชนบริเวณลุ่มน้ำบางปะกง
รหัส : 04190260
โครงการ : การพัฒนาใช้ไบรโอซัวเป็นดัชนีทางชีวภาพชนิดใหม่ เพื่อการประเมินคุณภาพน้ำแบบบูรณาการ โดยการมีส่วนร่วมของประชาชนบริเวณลุ่มน้ำบางปะกง
Project : -
ประเภทการวิจัย : การวิจัยพื้นฐาน
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2548
สาขา NRCT : สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
หน่วยงานระดับกรม : คณะวนศาสตร์
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ขอบเขตการวิจัย : ศึกษาการพัฒนาใช้ไบรโอซัวเป็นดัชนีทางชีวภาพชนิดใหม่ เพื่อการประเมินคุณภาพน้ำแบบบูรณาการ โดยการมีส่วนร่วมของประชาชนบริเวณลุ่มน้ำบางปะกง
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของไบรโอซัวในลุ่มน้ำบางปะกง
  2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพน้ำ และไบรโอซัวตัวบ่งชี้ทางชีวภาพ
  3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวบ่งชี้ทางชีวภาพ และกิจกรรมการใช้ที่ดินในลุ่มน้ำบางปะกง
  4. เพื่อศึกษาคัดเลือกสายพันธุ์ของไบรโอซัวที่เหมาะสมในการใช้สำหรับลุ่มน้ำบางปะกง
  5. ศึกษาสภาพเศรษฐกิจ-สังคม ความคิดเห็น ความรู้ ความเข้าใจของประชาชน ด้านการบริหารจัดการคุณภาพน้ำ
  6. เพื่อสร้างคู่มือการใช้ไบโอซัวเป็นดัชนีบ่งชี้คุณภาพน้ำ
นักวิจัย :

สิทธิชัย ตันธนะสฤษดิ์

จักรกฤษณ์ มหัจฉริยะวงศ์

ณัฐวุฒิ อินทร

ตุลวิทย์ สถาปนจารุ

พัฒนา อนุรักษ์พงศธร

ภัทรา เพ่งธรรมกีรติ

รัฐชา ชัยชนะ
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th