ค้นหา

 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการคุณภาพน้ำบริเวณลุ่มน้ำป่าสัก
รหัส : 04190259
โครงการ : การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการคุณภาพน้ำบริเวณลุ่มน้ำป่าสัก
Project : People Participatory in Water Quality Management of Pa-Sak River Basin
ประเภทการวิจัย : การวิจัยพื้นฐาน
งบประมาณ : 8,000,000 บาท
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2548
สาขา NRCT : สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
หน่วยงานระดับกรม : คณะวนศาสตร์
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ขอบเขตการวิจัย : ศึกษาสภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินและจัดทำฐานข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เพื่อรวบรวมข้อมูลทรัพยากรภายในพื้นที่ลุ่มน้ำป่าสัก
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อสำรวจสถานภาพของคุณภาพน้ำของลุ่มน้ำป่าสัก ตั้งแต่พื้นที่ต้นน้ำลำธาร จนถึงปากแม่น้ำป่าสัก
  2. เพื่อศึกษาศักยภาพด้านมิติมนุษย์ ได้แก่ สภาพเศรษฐกิจสังคม สาธารณสุข นันทนาการและกฏระเบียบของลุ่มน้ำป่าสักของประชาชน ในการมีส่วนร่วมบริหารจัดการคุณภาพน้ำท้องถิ่นตนเอง
  3. เพื่อสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในการมีส่วนร่วมบริหารจัดการคุณภาพน้ำท้องถิ่นตนเอง
  4. เพื่อสำรวจการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการคุณภาพน้ำแม่น้ำป่าสัก
  5. เพื่อสร้างเครือข่ายการบริหารจัดการคุณภาพน้ำ โดยการมีส่วนร่วมของประชาชนในลุ่มน้ำป่าสัก
นักวิจัย :

สิทธิชัย ตันธนะสฤษดิ์

กิตติชัย รัตนะ

จักรกฤษณ์ มหัจฉริยะวงศ์

ธันวา จิตต์สงวน

ประสงค์ สงวนธรรม

ปฬาณี ฐิติวัฒนา

พัฒนา อนุรักษ์พงศธร

ภูมิอุษา ชาลีพรหม

ยุทธพงษ์ คีรีมังคละ

วันชัย อรุณประภารัตน์

สารัฐ รัตนะ
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th