ค้นหา

 วิจัยและพัฒนาการใช้ต้นอ้อยและผลพลอยได้จากอ้อยเป็นอาหารสัตว์เพื่อลดต้นทุนการผลิต
รหัส : 04190243
โครงการ : วิจัยและพัฒนาการใช้ต้นอ้อยและผลพลอยได้จากอ้อยเป็นอาหารสัตว์เพื่อลดต้นทุนการผลิต
Project : Utilization of sugarcane and byproducts as animal jeed to reduced production cost research and development project
ประเภทการวิจัย : การวิจัยพื้นฐาน
งบประมาณ : 120,900 บาท
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2545
สาขา NRCT : สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
หน่วยงานระดับกรม : คณะเกษตรศาสตร์
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ขอบเขตการวิจัย : ศึกษาการใช้ประโยชน์จากต้นอ้อยเพื่อเป็นพืชอาหารสัตว์
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อให้ได้วิธีใช้ต้นอ้อยเพื่อลดต้นทุนด้านอาหารสัตว์
  2. เพื่อพัฒนาการใช้ประโยชน์ทรัพยากรอาหารสัตว์และระบบการผลิตโคกระบือร่วมกับการปลูกอ้อย - มันสำปะหลัง
  3. หาทางเลือกใหม่เพื่อแก้ปัญหาพืชเศษฐกิจที่มีราคาตกต่ำ/กรณีผลิตล้นตลาด
  4. พัฒนาระบบการผลิตสัตว์น้ำร่วมกับพืชเศรษฐกิจราคาตกต่ำในท้องถิ่น
นักวิจัย :

กฤตพล สมมาตย์
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th