ค้นหา

 การออกแบบและสร้างอุปกรณ์บ่มน้ำยางคอมปาวด์
รหัส : 04190241
โครงการ : การออกแบบและสร้างอุปกรณ์บ่มน้ำยางคอมปาวด์
Project : -
ประเภทการวิจัย : การวิจัยพื้นฐาน
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2549
สาขา NRCT : สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
หน่วยงานระดับกรม : คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ขอบเขตการวิจัย : ศึกษาอุปกรณ์บ่มน้ำยางคอมปาวด์
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อเป็นอุปกรณ์สำหรับบ่มน้ำยางต้นแบบขนาดเล็กสำหรับพัฒนาอุตสาหกรรมน้ำยางทางภาคเหนือ
  2. ศึกษาตัวแปรในการบ่มน้ำยาง
นักวิจัย :

ศิวโรฒ บุญราศรี
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th