ค้นหา

 การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมระดับภาค (ภาคใต้) : การประเมินสถานภาพปัญหาคราบน้ำมันและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมบริเวณชายฝั่งทะเลภาคใต้
รหัส : 01000170
โครงการ : การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมระดับภาค (ภาคใต้) : การประเมินสถานภาพปัญหาคราบน้ำมันและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมบริเวณชายฝั่งทะเลภาคใต้
Project : -
ประเภทการวิจัย : การวิจัยพื้นฐานและพัฒนา
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2538
สาขา NRCT : สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์
หน่วยงานระดับกรม : -
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อสำรวจและรวบรวมข้อมูลที่มีอยู่เดิมและเก็บข้อมูลปัจจุบันในด้านประเภท จำนวน และกิจกรรมที่เป็นแหล่งกำเนิดของน้ำมันถูกทิ้ง
  2. เพื่อศึกษาถึงสภาพที่เป็นจริงของการจัดการน้ำมันที่ใช้แล้ว
  3. เพื่อทำการวิเคราะห์ปริมาณคราบน้ำมันในน้ำทะเล บริเวณชายฝั่งทะเลภาคใต้
นักวิจัย :

ฉัตรไชย รัตนไชย

จรัล สอนสุวิทย์

สมทิพย์ ด่านธีรวนิชย์
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th