ค้นหา

 การวิจัยและพัฒนาเครื่องอบแห้งเมล็ดพืชสำหรับเกษตรกร
รหัส : 04190190
โครงการ : การวิจัยและพัฒนาเครื่องอบแห้งเมล็ดพืชสำหรับเกษตรกร
Project : Research and Development of Grain Dryer for Farmers.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : 1,175,000 บาท
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2548
สาขา NRCT : สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
หน่วยงานระดับกรม : สถาบันวิจัยและพัฒนา
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
ขอบเขตการวิจัย : ศึกษาการพัฒนาเครื่องอบแห้งเมล็ดพืชสำหรับเกษตรกร
วัตถุประสงค์ :
  1. วิจัยและพัฒนาเครื่องอบแห้งเมล็ดพืชสำหรับกลุ่มเกษตรกร
  2. เผยแพร่และนำผลการวิจัยสู่ชุมชนเพื่อให้ชุมชนเข้มแข็ง
  3. เพื่อให้สามารถนำผลงานการวิจัยสู่การผลิตเชิงพาณิชย์
นักวิจัย :

ใจทิพย์ วานิชชัง

ผดุงศักดิ์ วานิชชัง
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th