ค้นหา

 การวิจัยและพัฒนาเครื่องอบแห้งพริกไทยสำหรับเกษตรกร
รหัส : 04190189
โครงการ : การวิจัยและพัฒนาเครื่องอบแห้งพริกไทยสำหรับเกษตรกร
Project : Research and Development of Pepper Drying Machines for Farmers.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : 123,600 บาท
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2547
สาขา NRCT : สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
หน่วยงานระดับกรม : สถาบันวิจัยและพัฒนา
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
ขอบเขตการวิจัย : การพัฒนาเครื่องอบแห้งที่สามารถอบลดความชื้นได้เร็วกว่าการตากแดดตามธรรมชาติ
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อวิจัยและพัฒนาเครื่องอบแห้งพริกไทยสำหรับเกษตรกร
  2. เผยแพร่และนำผลงานวิจัยสู่ชุมชนเพื่อให้ชุมชนเข้มแข็ง
  3. เพื่อให้สามารถนำผลงานวิจัยสู่การผลิตเชิงพาณิชย์
นักวิจัย :

ใจทิพย์ วานิชชัง

ผดุงศักดิ์ วานิชชัง
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th