ค้นหา

 โครงการบทบาทของการปลูกไม้ป่ายูคาลิปตัส คามาลดูเลนซีส ต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
รหัส : 04190173
โครงการ : โครงการบทบาทของการปลูกไม้ป่ายูคาลิปตัส คามาลดูเลนซีส ต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
Project : -
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2547
สาขา NRCT : สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
หน่วยงานระดับกรม : คณะวนศาสตร์
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ขอบเขตการวิจัย : บทบาทของการปลูกสร้างสวนป่ายูคาลิปตัส คามาลดูเลนซิส ต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
วัตถุประสงค์ :
  1. ศึกษาบทบาทการปลูกสร้างสวนป่ายูคาลิปตัส คามาลดูเลนซิสต่อสิ่งแวดล้อม ในท้องที่จังหวัดฉะเชิงเทรา
  2. ศึกษาผลของกรปลูกไม้ยูคาลิปตัส คามาลดูเลนซิส ต่อคุณสมบัติทางกายภาพและเคมีของดิน
นักวิจัย :

จงรัก วัชรินทร์รัตน์
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th