ค้นหา

 ระบบจัดการพลังงานจากการแปลงพลังงานกลเป็นพลังงานไฟฟ้าด้วยวิธีทางไพอิโซอิเล็กทริกสำหรับอัดประจุให้แบตเตอรี่ชนิดประจุซ้ำได้และจ่ายพลังงานไฟฟ้า
รหัส : NRCT0939
โครงการ : ระบบจัดการพลังงานจากการแปลงพลังงานกลเป็นพลังงานไฟฟ้าด้วยวิธีทางไพอิโซอิเล็กทริกสำหรับอัดประจุให้แบตเตอรี่ชนิดประจุซ้ำได้และจ่ายพลังงานไฟฟ้า
Project : -
ประเภทการวิจัย :
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 9999
สาขา NRCT : สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์
หน่วยงานระดับกรม : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
หน่วยงานระดับกระทรวง : กระทรวงศึกษาธิการ
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. ระบบ
นักวิจัย :

นันทกาญจน์ มุรศิต
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th