ค้นหา

 โปรตีนทรานส์ไธรีติน-เอชพีซี (transthyretin-HPc) และกรรมวิธีการผลิตโปรตีนดังกล่าว
รหัส : NRCT0651
โครงการ : โปรตีนทรานส์ไธรีติน-เอชพีซี (transthyretin-HPc) และกรรมวิธีการผลิตโปรตีนดังกล่าว
Project : -
ประเภทการวิจัย :
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 9999
สาขา NRCT : สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
หน่วยงานระดับกรม : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
หน่วยงานระดับกระทรวง : ทบวงมหาวิทยาลัย
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
-
นักวิจัย :

พรทิพย์ ประพันธ์พจน์
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th