ค้นหา

 สูตรผสมเมมเบรนชนิดอะลูมินาเพื่อการกรองน้ำหมักและกรรมวิธีการผลิต
รหัส : NRCT0593
โครงการ : สูตรผสมเมมเบรนชนิดอะลูมินาเพื่อการกรองน้ำหมักและกรรมวิธีการผลิต
Project : -
ประเภทการวิจัย :
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 9999
สาขา NRCT : สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย
หน่วยงานระดับกรม : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
หน่วยงานระดับกระทรวง : ทบวงมหาวิทยาลัย
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
-
นักวิจัย :

ดรุณี ผ่องสุวรรณ
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th