ค้นหา

 ผลกระทบของการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่มีต่อสมดุลของน้ำในลุ่มน้ำหลักของประเทศ
รหัส : 01000169
โครงการ : ผลกระทบของการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่มีต่อสมดุลของน้ำในลุ่มน้ำหลักของประเทศ
Project : Impact of Social and Economic Development on Water Balance of the Main Watersheds.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยพื้นฐานและพัฒนา
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2537
สาขา NRCT : สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์
หน่วยงานระดับกรม : กองอนุรักษ์ดินและน้ำ
หน่วยงานระดับกระทรวง : กรมพัฒนาที่ดิน
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อวิเคราะห์ศักยภาพและความผันแปรของน้ำท่าและประเมินความต้องการใช้น้ำ
  2. เพื่อวิเคราะห์ความสมดุลของการอำนวยน้ำกับความต้องการใช้น้ำ
  3. เพื่อศึกษาหาแนวทางที่เหมาะสมในการแก้ปัญหาด้าน พัฒนาแหล่งน้ำ
นักวิจัย :

มนู ศรีขจร

ไชยสิทธิ์ เอนกสัมพันธ์

ธนากร อ้วนอ่อน

อรุณ พงษ์กาญจนะ
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th