ค้นหา

 กระบวนการจัดการทรัพยากรชายฝั่งเพื่อเพิ่มปริมาณปูม้าในอ่าวพุมเรียง โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ตำบลพุมเรียง อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
รหัส : 04190102
โครงการ : กระบวนการจัดการทรัพยากรชายฝั่งเพื่อเพิ่มปริมาณปูม้าในอ่าวพุมเรียง โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ตำบลพุมเรียง อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
Project : -
ประเภทการวิจัย : การวิจัยพัฒนา
งบประมาณ : 299,526 บาท
ปีที่สิ้นสุด : N/A
สาขา NRCT : สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
หน่วยงานระดับกรม : -
หน่วยงานระดับกระทรวง : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ขอบเขตการวิจัย : ศึกษาเฉพาะพื้นที่ ต.พุมเรียง อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อศึกษาสถานการณ์ประกอบอาชีพการประมงในตำบลพุมเรียง
  2. เพื่อเพิ่มปริมาณปูม้าในอ่าวพุมเรียง และบริเวณใกล้เคียง
  3. เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรชายฝั่ง
  4. เพื่อสร้างรายได้ให้กับชาวประมงพุมเรียงและชุมชนใกล้เคียง
  5. เพื่อสร้างจิตสำนึก และความสามัคคีในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
  6. เพื่อนำภูมิปัญญาชาวประมงมาประยุกต์ใช้ในการอนุรักษ์ชายฝั่ง
นักวิจัย :

จารึก เรืองสุวรรณ
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th