ค้นหา

 ระบบการเลี้ยงโคนมด้วยแปลงหญ้าค้างปี สำหรับเกษตรกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
รหัส : 04190099
โครงการ : ระบบการเลี้ยงโคนมด้วยแปลงหญ้าค้างปี สำหรับเกษตรกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
Project : -
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2548
สาขา NRCT : สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
หน่วยงานระดับกรม : คณะเกษตรศาสตร์
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ขอบเขตการวิจัย : ตลอดช่วงเวลาการวิจัยได้ทำงานทดลองการเลี้ยงโคนมแบบปล่อยแทะเล็บที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อสาธิตผ่านงานวิจัยในแปลงว่า โคนมที่แทะเล็บแปลงหญ้าและถั่วอายุหลายปีที่มีคุณภาพดี สามารถผลิตน้ำนมได้ดีกว่าในแง่เศรษฐศาสตร์
  2. เพื่อช่วยและปรับปรุงการผลิตโคนมของเกษตรกรรายย่อยในจังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดใกล้เคียง
  3. เพื่อประเมินสายพันธุ์หญ้าบราเคียเรีย และถั่วสไตโลแชนทีส สำหรับเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมในที่ดอนและเป็นดินทรายในประเทศไทย
นักวิจัย :

กังวาน ธรรมแสง

บรรหาญ แตงฉ่ำ

ประพนธ์ บุญเจริญ

วันชัย อินทิแสง

สมชัย สวาสดิพันธ์
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th