ค้นหา

 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารไทยสุขภาพเสริมยุทธศาสตร์ครัวไทยสู่ครัวโลก
รหัส : 04190081
โครงการ : การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารไทยสุขภาพเสริมยุทธศาสตร์ครัวไทยสู่ครัวโลก
Project : Thai food development for strengthening strategies to wards the world's kitchen
ประเภทการวิจัย : การวิจัยพัฒนา
งบประมาณ : 1,680,000 บาท
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2548
สาขา NRCT : สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
หน่วยงานระดับกรม : สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ขอบเขตการวิจัย : อาหารไทยที่ได้รับความนิยมจากผู้บริโภคชาวต่างประเทศได้แก่ แกงกะหรี่ไก่ หมู่สะเต๊ะ น้ำจิ้มสะเต๊ะ อาหารท้องถิ่นที่ต้องการเผยแพร่ให้เป็นที่รู้จักของชาวต่างประเทศ ได้แก่ น้ำพริกอ่อง ไส้อั่ว และข้าวเหนียวดำเปียกเผือก
วัตถุประสงค์ :
  1. พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารไทยในบรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อนตัว
  2. ศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในกระบวนการฆ่าเชื้อสำหรับการผลิตภัณฑ์อาหาร
  3. ศึกษาคุณค่าอาหารโภชนาการของผลิตภัณฑ์อาหารไทย
  4. ศึกษาคุณสมบัติต้านสารอนุมูลอิสระและปริมาณสารฟินอลิคในผลิตภัณฑ์อาหารไทย
  5. ศึกษารสนิยมของผู้บริโภคในต่างประเทศ ที่มีต่อผลิตภัณฑ์อาหารไทยจากงานวิจัย
นักวิจัย :

เพลินใจ ตังคณะกุล

เกศศิณี ตระกูลทิวากร

งามจิตร โล่วิทูร

บุญมา นิยมวิทย์

พยอม อัตถวิบูลย์กุล

พรทิพย์ เจริญธรรมวัฒน์

วารุณี วารัญญานนท์




สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th