ค้นหา

 สภาพการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ของเกษตรกร ผู้ร่วมโครงการศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชน ปี 2543 ในจังหวัดสุรินทร์
รหัส : 04190008
โครงการ : สภาพการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ของเกษตรกร ผู้ร่วมโครงการศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชน ปี 2543 ในจังหวัดสุรินทร์
Project : -
ประเภทการวิจัย : การวิจัยพื้นฐาน
งบประมาณ : 71,000 บาท
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2545
สาขา NRCT : สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
หน่วยงานระดับกรม : สำนักงานเกษตรจังหวัดสุรินทร์
หน่วยงานระดับกระทรวง : กรมส่งเสริมการเกษตร
ขอบเขตการวิจัย : ศึกษา สภาพการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ในนาข้าวของเกษตรกรผู้ร่วมโครงการฯ ตลอดจนปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ เพื่อจะได้นำข้อมูลไปใช้เป็นแนวทางในการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวหอมมะลิของจังหวัดสุรินทร์ต่อไป
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อศึกษาข้อมูลพื้นฐานทางสังคมและเศรษฐกิจบางประการของเกษตรกร
  2. เพื่อศึกษาสภาพและปัญหาการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ในนาข้าวของเกษตรกร
นักวิจัย :

อรทัย สมใส
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th