ค้นหา

 แผนงานศึกษาด้านสังคมศาสตร์เกี่ยวกับการปฏิบัติการฝนหลวง กรณีศึกษา : ความพึงพอใจของเกษตรกรต่อการใช้บริการฝนหลวง ของสำนักฝนหลวงและการบินเกษตรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
รหัส : 04121349
โครงการ : แผนงานศึกษาด้านสังคมศาสตร์เกี่ยวกับการปฏิบัติการฝนหลวง กรณีศึกษา : ความพึงพอใจของเกษตรกรต่อการใช้บริการฝนหลวง ของสำนักฝนหลวงและการบินเกษตรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
Project : Satisfaction of Farmers Towards Royal Rainmaking Services by Bureau of Royal Rainmaking and Agricultural Aviation in Upper Northeastern Part, Thailand.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : 1,999,780 บาท
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2553
สาขา NRCT : สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
หน่วยงานระดับกรม : สำนักฝนหลวงและการบินเกษตร
หน่วยงานระดับกระทรวง : สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ขอบเขตการวิจัย : จังหวัดที่ประสบปัญหาภาวะแห้งแล้งอยู่เสมอหรือมีความเดือดร้อนจากฝนทิ้งช่วงเป็นประจำทุกปี ประกอบด้วยจังหวัดขอนแก่น ชัยภูมิ และร้อยเอ็ด
วัตถุประสงค์ :
  1. ประเมินความพึงพอใจต่อการใช้บริการฝนหลวงของสำนักฝนหลวง และการบินเกษตรของเกษตรกรในพื้นที่แห้งแล้ง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
  2. ศึกษาความต้องการมีส่วนร่วมของเครือข่ายอาสาฝนหลวง ซึ่งจะให้คำแนะนำการให้บริการ และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การบริการฝนหลวงภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 3 จังหวัด ได้แก่ ขอนแก่น ชัยภูมิ และร้อยเอ็ด
นักวิจัย :

ประภัสสร เตชะประเสริฐวิทยา

เกษสุดา เดชภิมล

ชัยชาญ วงศ์สามัญ

ดวงกมล สุวรรณฤทธิ์

ธีระ เกียรติมานะโรจน์

นิวัฒน์ มาศวรรณา

ฝากจิตร ลาภจิต

ไพศาล เอกวัฒน์
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th