ค้นหา

 การตรวจหาอัฟฟล่าท๊อกซินและอนุพันธุ์ของอัฟฟล่าท๊อกซินในปัสสาวะของคนไทยรวมทั้งการศึกษาหาความสัมพันธ์กับอัตราการเป็นมะเร็งของตับในคนไทย
รหัส : 02000050
โครงการ : การตรวจหาอัฟฟล่าท๊อกซินและอนุพันธุ์ของอัฟฟล่าท๊อกซินในปัสสาวะของคนไทยรวมทั้งการศึกษาหาความสัมพันธ์กับอัตราการเป็นมะเร็งของตับในคนไทย
Project : -
ประเภทการวิจัย : การวิจัยพัฒนา
งบประมาณ : 80,000 บาท
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2528
สาขา NRCT : สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
หน่วยงานระดับกรม : คณะวิทยาศาสตร์
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยมหิดล
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
-
นักวิจัย :

ธงธวัช อนุคระหานนท์

ชุติมา จูฑะพุทธิ

ไมตรี สุทธจิตต์
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th