ค้นหา

 การศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรม องค์ประกอบทางเคมี ความเป็นพิษต่อเซลล์ และสารพันธุกรรมของต้นจักรนารายณ์
รหัส : 04120601
โครงการ : การศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรม องค์ประกอบทางเคมี ความเป็นพิษต่อเซลล์ และสารพันธุกรรมของต้นจักรนารายณ์
Project : Genetic Diversity Chemical Constituents, Cytotoxicity and Genotoxicity of Gynura divaricata.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : 200,000 บาท
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2552
สาขา NRCT : สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
หน่วยงานระดับกรม : คณะวิทยาศาสตร์
หน่วยงานระดับกระทรวง : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ขอบเขตการวิจัย : 1. ศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมด้วยเทคนิค PCR-RFLP 2. ศึกษาความเป็นพิษต่อเซลล์ L929 และ HT29 3. ศึกษาความเป็นพิษต่อสารพันธุกรรม ในระดับโครโมโซมของมนุษย์ จากการเพาะเลี้ยงเซลล์เม็ดเลือดขาวในหลอดทดลอง
วัตถุประสงค์ :
  1. ศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรม และจำแนกสายพันธุ์ของต้นจักรนารายณ์ จากพื้นที่ต่างๆ
  2. ศึกษาความเป็นพิษของสารสกัดหยาบด้วยเซลล์ไลน์ในหลอดทดลอง
  3. ศึกษาความเป็นพิษของสารสกัดหยาบต่อสารพันธุกรรมในหลอดทดลอง
นักวิจัย :

สุพัตรา โพธิ์เอี่ยม
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th