ค้นหา

 การศึกษาเกี่ยวกับความวิตกกังวลของมารดาในระยะตั้งครรภ์ระยะคลอดและหลังคลอด
รหัส : 02000047
โครงการ : การศึกษาเกี่ยวกับความวิตกกังวลของมารดาในระยะตั้งครรภ์ระยะคลอดและหลังคลอด
Project : -
ประเภทการวิจัย : การวิจัยพื้นฐาน
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2528
สาขา NRCT : สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
หน่วยงานระดับกรม : คณะพยาบาลศาสตร์
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
-
นักวิจัย :

เอื้อมพร ทองกระจาย

จินตนา จันทรโคตร์

วลัยพร นันท์ศุภวัฒน์
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th