ค้นหา

 การประเมินที่ดินบนฐานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์สำหรับปลูกพืชเศรษฐกิจ เพื่อการวางแผนการใช้ที่ดินด้านเกษตรกรรมในพื้นที่ลุ่มน้ำพองตอนล่าง
รหัส : 04120313
โครงการ : การประเมินที่ดินบนฐานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์สำหรับปลูกพืชเศรษฐกิจ เพื่อการวางแผนการใช้ที่ดินด้านเกษตรกรรมในพื้นที่ลุ่มน้ำพองตอนล่าง
Project : GIS-based Land Evaluation for Economic Crops for Agricultural Land Use Planning in Lower Namphong Watershed.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยพื้นฐาน
งบประมาณ : 202,900 บาท
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2552
สาขา NRCT : สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
หน่วยงานระดับกรม : คณะวิทยาศาสตร์
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ขอบเขตการวิจัย : พื้นที่ศึกษาได้เลือกพื้นที่ลุ่มน้ำพองตอนล่าง ซึ่งเป็นพื้นที่ที่รับน้ำที่อยู่ทางด้านหลังเขื่อนอุบลรัตน์ ครอบคลุมพื้นที่ตอนบนของจังหวัดขอนแก่น และบางส่วนของจังหวัดอุดรธานี
วัตถุประสงค์ :
  1. จัดทำฐานข้อมูลทรัพยากรที่ดินสำหรับการวางแผนระดับลุ่มน้ำพองตอนล่าง (ระยะที่ 1 ปีงบประมาณ 2552)
  2. จัดทำแผนใช้ที่ดินลุ่มน้ำพองตอนล่าง โดยบูรณาการข้อมูลความเหมาะสมของที่ดินสำหรับพืชเศรษฐกิจ (ระยะที่ 2 ปีงบประมาณ 2553)
นักวิจัย :

สถาพร ไพบูลย์ศักดิ์

ดวงสมร ตุลาพิทักษ์

สงัด ปัญญาพฤกษ์
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th