ค้นหา

 การพัฒนาการผลิตไบโอเอทานอลโดยยีสต์ที่ทนอุณหภูมิสูง
รหัส : 04111829
โครงการ : การพัฒนาการผลิตไบโอเอทานอลโดยยีสต์ที่ทนอุณหภูมิสูง
Project : Development of Bioethanol Production by Thermotolerant Yeasts.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : 4,500,000 บาท
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2552
สาขา NRCT : สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
หน่วยงานระดับกรม : คณะวิทยาศาสตร์
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. สร้างคลังสายพันธุ์และคลังข้อมูลยีสต์ผลิตเอทานอลที่ทนอุณหภูมิสูง ซึ่งเหมาะสมกับการผลิตไบโอเอทานอลในภูมิอากาศของประเทศไทย และมีประสิทธิภาพในการผลิตเอทานอลจากวัตถุดิบที่มีน้ำตาล และวัสดุประเภทลิกไนเซลลูโลส
  2. ค้นหาและสร้างสายพันธุ์ราที่ใช้สำหรับผลิตเอนไซม์เบต้า-กลูโคซิเดสที่สามารถทำงานได้ดีในสภาวะที่มีความเข้มข้นของกลูโคสสูง และผลิตรีคอมบิแนนต์เอนไซม์เบต้า-กลูโคซิเดส ที่สามารถทำงานได้ดีในสภาวะที่มีความเข้มข้นของกลูโคสสูง
  3. พัฒนาเทคโนโลยีการผลิตไบโอเอทานอลที่อุณหภูมิสูงโดยยีสต์ที่ทนอุณหภูมิสูง ที่ใช้ Kluyveromyces marxianus DMKU 3-1042 เป็นตัวแทน และใช้น้ำอ้อยเป็นวัตถุดิบประกอบด้วยการสร้างเทคโนโลยีต้นแบบกึ่งโรงงานการผลิตเอทานอลที่อุณหภูมิสูง ที่พร้อมขยายขนาดสู่อุตสาหกรรมได้
นักวิจัย :

สาวิตรี ลิ่มทอง

กิติยา เอกเชวง

เดือนรัตน์ ชลอุดมกุล

นันทนา สีสุข

ประชุมพร คงเสรี

มณี ตันติรุ่งกิจ

วิเชียร ยงมานิตชัย

วิเชียร กิจปรีชาวนิช

เหมือนเดือน พิศาลพงศ์

อรวรรณ ชวนตระกูล
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th