ค้นหา

 ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจทำเกษตรทฤษฎีใหม่ของเกษตรกร ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
รหัส : 04111668
โครงการ : ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจทำเกษตรทฤษฎีใหม่ของเกษตรกร ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
Project : Factors of Decision Making on New Theory Farming Practices by Farmers in North-Eastern Region of Thailand.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : 482,220 บาท
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2551
สาขา NRCT : สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
หน่วยงานระดับกรม : คณะเทคโนโลยีการเกษตร
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ขอบเขตการวิจัย : ศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้องในการตัดสินใจทำเกษตรทฤษฎีใหม่ของเกษตรกรในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 จังหวัดคือ สกลนคร กาฬสินธุ์ ขอนแก่น และปราจีนบุรี
วัตถุประสงค์ :
-
นักวิจัย :

วัลลภ พรหมทอง

นันทา บูรณธานัง

สุรชาติ เทียนกล่ำ

สุวรรณา พรหมทอง
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th