ค้นหา

 การออกแบบและสร้างระบบการเก็บรักษาในสภาพควบคุมบรรยากาศ
รหัส : 04111658
โครงการ : การออกแบบและสร้างระบบการเก็บรักษาในสภาพควบคุมบรรยากาศ
Project : Design and Construction of Controlled Atmosphere Storage System.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : 498,200 บาท
ปีที่สิ้นสุด : N/A
สาขา NRCT : สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
หน่วยงานระดับกรม : คณะเทคโนโลยีการเกษตร
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ขอบเขตการวิจัย : ออกแบบและสร้างระบบควบคุมสภาพบรรยากาศในห้องเย็น โดยใช้ก๊าซ N2 หรือ Co2 เป็นตัวปรับระดับความเข้มข้นของสภาพบรรยากาศ ศึกษาผลของการเก็บรักษาผลิตผลในสภาพควบคุมบรรยากาศ โดยทดสอบหาความเข้มข้นของก๊าซที่เหมาะสมกับผลิตผลร่วมกับอุณหภูมิต่ำ
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อออกแบบและสร้างระบบการเก็บรักษาในสภาพควบคุมบรรยากาศ
  2. เพื่อศึกษาระดับความเข้มข้นของสภาพบรรยากาศที่เหมาะสมต่อการเก็บรักษาผลผลิต
นักวิจัย :

วรินธร ยิ้มย่อง

ชูชีพ ผ่องพันธุ์
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th