ค้นหา

 การออกแบบและทดสอบเครื่องอัดเม็ดอาหารหยาบจากฝักจามจุรีสำหรับโคนม
รหัส : 04111544
โครงการ : การออกแบบและทดสอบเครื่องอัดเม็ดอาหารหยาบจากฝักจามจุรีสำหรับโคนม
Project : The Design and Evaluation of Compression Machine from Saman Pod for Dairy Cow.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : 73,000 บาท
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2553
สาขา NRCT : สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
หน่วยงานระดับกรม : เขตพื้นที่พิษณุโลก
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ขอบเขตการวิจัย : ออกแบบ และสร้างเครื่องอัดเม็ดอาหารหยาบจากฝักจามจุรี
วัตถุประสงค์ :
  1. สร้างและทดสอบเครื่องอัดเม็ดอาหารหยาบจากฝักจามจุรีสำหรับโคนม
  2. ประเมินผลเครื่องอัดเม็ดอาหารหยาบจากฝักจามจุรีสำหรับโคนม
  3. เพื่อให้ได้เครื่องอัดเม็ดอาหารหยาบจากฝักจามจุรี สำหรับโคนมที่มีประสิทธิภาพสูงเพื่อใช้ทดแทนแรงงานคน
นักวิจัย :

บุญฤทธิ์ สโมสร

กรรณิกา เหรียญพาณิชย์

จันทรา สโมสร

จำเนียน เป็กเครือ
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th