ค้นหา

 การมีส่วนร่วมของชุมชนในการฟื้นฟูและใช้ประโยชน์พื้นที่ลุ่มดินเค็ม โดยการปลูกไม้ยืนต้นหลากชนิด
รหัส : 04111238
โครงการ : การมีส่วนร่วมของชุมชนในการฟื้นฟูและใช้ประโยชน์พื้นที่ลุ่มดินเค็ม โดยการปลูกไม้ยืนต้นหลากชนิด
Project : Community Participation in Salt-Affected Soil Restoration and Use of Resources Under Multiple Tree Plantation Treatment.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : 187,510 บาท
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2551
สาขา NRCT : สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
หน่วยงานระดับกรม : คณะวิทยาศาสตร์
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ขอบเขตการวิจัย : การประเมินทัศนคติและความเข้าใจของชุมชนเกี่ยวกับสภาพปัญหาดินเค็มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและท้องถิ่น รวมทั้งผลกระทบด้านเศรษฐกิจและสังคมที่ชุมชนได้รับจากปัญหาดินเค็ม การป้องกันและแก้ไขปัญหาดินเค็มที่ดำเนินการอยู่ในปัจจุบันโดยภาครัฐ เอกชน หรือชุมชนเอง
วัตถุประสงค์ :
  1. ทดลองปลูกไม้ยืนต้นหลากชนิดในพื้นที่ลุ่มดินเค็ม
  2. ประเมินทัศนคติ ความเข้าใจของชุมชนต่อปัญหาดินเค็ม และสำรวจความคิดเห็นของชุมชนต่อโครงการวิจัย เพื่อฟื้นฟูและใช้ประโยชน์พื้นที่ลุ่มดินเค็มโดยการปลูกไม้ยืนต้นหลากชนิด
  3. วิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมของชุมชนในการฟื้นฟูและใช้ประโยชน์พื้นที่ลุ่มดินเค็ม โดยการปลูกไม้ยืนต้นหลากชนิด
นักวิจัย :

อัจฉราภรณ์ ภักดี

บุปผา โตภาคงาม

สมศักดิ์ วนัสสกุล

สำอาง หอมชื่น
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th