ค้นหา

 ผลการผ่าตัดรักษาภาวะข้อศอกหลุดเก่า
รหัส : 02000039
โครงการ : ผลการผ่าตัดรักษาภาวะข้อศอกหลุดเก่า
Project : Result of Surgical Treatment in Old Dislocation of the Elbow.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยพื้นฐาน
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2528
สาขา NRCT : สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
หน่วยงานระดับกรม : คณะแพทยศาสตร์
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
-
นักวิจัย :

วิรุฬห์ เหล่าภัทรเกษม

บรรจง มไหศวรริยะ
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th