ค้นหา

 การศึกษาและการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตอาหารปลาหมอไทย
รหัส : 04111227
โครงการ : การศึกษาและการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตอาหารปลาหมอไทย
Project : The Study and Development Feed Technology for Climbing Perch.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : 187,510 บาท
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2552
สาขา NRCT : สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
หน่วยงานระดับกรม : คณะเกษตรศาสตร์
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ขอบเขตการวิจัย : ศึกษาการเลี้ยงในระดับห้องปฏิบัติการและหมวดประมง ของภาควิชาประมง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ทำการศึกษาในปลาหมอ 2 ระยะการเจริญเติบโต คือ ศึกษาช่วงระยะเล็ก และระยะรุ่นหรือขุน
วัตถุประสงค์ :
-
นักวิจัย :

อรุณีพงศ์ ศรีสถาพร

ประภาส โฉลกพันธ์รัตน์
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th