ค้นหา

 การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตต้นกล้ามะเขือเทศเพื่อการผลิตในโรงเรือน : ผลของวัสดุเพาะกล้าและขนาดถาดเพาะที่มีต่อการเจริญเติบโตของต้นกล้ามะเขือเทศ
รหัส : 04111224
โครงการ : การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตต้นกล้ามะเขือเทศเพื่อการผลิตในโรงเรือน : ผลของวัสดุเพาะกล้าและขนาดถาดเพาะที่มีต่อการเจริญเติบโตของต้นกล้ามะเขือเทศ
Project : Technological Development on Tomato Seeding Production for Tomato Production in Greenhouse : Effect of Substrate Media and Tray Size on Tomato Seeding Growth Grown in Plastic House.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : 187,510 บาท
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2551
สาขา NRCT : สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
หน่วยงานระดับกรม : คณะเกษตรศาสตร์
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ขอบเขตการวิจัย : การศึกษาในปีแรกจะทำการศึกษาวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรที่มีทั่วไปและหาได้ง่ายในทุกภูมิภาคของประเทศให้เหมาะสมในการผลิตต้นกล้าคุณภาพสูง สำหรับการนำไปปลูกในโรงเรือนแล้วจะทำการศึกษาในปัจจัยที่เหมาะสมในการผลิตต้นกล้า ได้แก่ ช่วงแสง น้ำ และอุณหภูมิ
วัตถุประสงค์ :
-
นักวิจัย :

ชานนท์ ลาภจิตร

วิไลลักษณ์ ชินะจิตร
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th