ค้นหา

 การสลายตัวของวัสดุอินทรีย์และการปลดปล่อยธาตุอาหารต่อการเพิ่มผลผลิตข้าวอินทรีย์
รหัส : 04111183
โครงการ : การสลายตัวของวัสดุอินทรีย์และการปลดปล่อยธาตุอาหารต่อการเพิ่มผลผลิตข้าวอินทรีย์
Project : Decomposition of Organic Amendment and Nutrient Mineralization Influence on Organic Rice Production.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : 212,510 บาท
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2551
สาขา NRCT : สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
หน่วยงานระดับกรม : คณะเกษตรศาสตร์
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ขอบเขตการวิจัย : ทดลองในนาเกษตรที่ทำเลไม่ไกลจากมหาวิทยาลัย ทั้งนี้เพื่อความสะดวกในการเดินทางเก็บตัวอย่างดิน ซึ่งต้องวิเคราะห์ให้เร็วที่สุด คาดว่าอยู่ภายในเขตจังหวัดขอนแก่น
วัตถุประสงค์ :
-
นักวิจัย :

พัชรี แสนจันทร์

ดวงสมร ตุลาพิทักษ์
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th